Our thoughts leading us to ...


Het idee achter Classic Innovation


Dit nieuwste fokprogramma voor dressuur-sportpaarden heet "Classic Innovation". Het bestaat uit een paar stappen volgens genetische natuurwetten.
 

1e stap:
  Veredelings kruising:
      Door een ras te verbeteren met veredelingsbloed, dat de gewenste

eigenschappen heeft die we in de basisfokkerij willen verbeteren  en  vastleggen.
 

2e stap:
  Verdringings kruising:
      Ongewenste eigenschappen die  in de F1 (50/50%) generatie optreden, worden in dit stadium teruggedrongen en de goede eigenschappen van het basisras komen weer op de voorgrond na een of enkele generaties „verdringingskruising“ ...dus terug naar het te verbeteren ras  maar met behoud van de gewenste kwaliteiten  van het veredelingsras (hierboven).


3e stap:
   Maximaal gebruik maken van het heterosis effect:.

   Hier maakt men bewust gebruik van de wetten van de natuur. Langdurige inteelt en de resulterende zwakheden (bijvoorbeeld ziektegevoeligheid, genetische  defecten, enz.) worden omgekeerd door het samenbrengen van verschillende inteeltlijnen die in plaats van verzwakking een enorme nieuwe vitaliteit en kracht opleveren.
 

Het  logisch gevolg van deze planmatige fokkerij "Classic Innovation" is dat er waarschijnlijk een veel groter percentage hoogwaardige sportpaarden uit zal voortkomen dan het alsmaar verder blijven fokken binnen eigen ras. Deze genetische "techniek" wordt al uitgebreid wereldwijd gebruikt om de planten- en dierenfokkerij te verbeteren.
 

Het is belangrijk om te begrijpen dat dit fokprogramma iets heel anders is dan een gewone (F1) mix of 50/50 kruising. Gewone kruising met verschillende rassen heeft in de afgelopen 100 jaar weinig succes gehad. Daar willen we niet naar terug!  Zeker geen 50/50 kruisingen op grote schaal inzetten!
 

In het fokprogramma "Classic Innovation" wordt slechts minimaal van de F1 kruisingen gebruik gemaakt en worden eerst de gewenste genetische kenmerken vastgelegd door verdringingskruising, voordat grotere nafok (F2, F3, enz) wordt gepropageerd.
 
Alle paarden met een complete pedigree bestaande uit verschillende rassen zijn welkom in ons "Classic Innovation" Fok-en Registratie Programma. We streven echter naar een ideale  fase met de volgende  bloed componenten:

Meerderheid dressuur-warmbloed; minderheid klassiek bloed en een scheutje volbloed. Met volbloed bedoelen we iedere vorm van volbloed tezamen geteld. Dus XX(=Engels Volbloed); OX(= Arabisch Volbloed); ShA(=Shagya Arabisch Volbloed) en AA(=Anglo-Arabier).  Our thought leading us to Classic Innovation:
 

The newest breeding program for dressage and driving horses is called                     

"Classic Innovation". It consists of a few steps according to genetic laws of nature.
 

1st stage:
  Introducing classic blood for improvement of a warmblood breed:
   The new line must have the desired traits in it to improve the warmblood with desired characteristics.
 

2nd stage:
  Back breeding to the warmblood basic race.
Unwanted features that inevitably occur in the F1 generation (50/50 cross) are repressed at this stage, and the good traits of the base race are re-awakened, albeit retaining the noble blood qualities one desires.
 

3rd stage:
  Maximize heterosis effect:
Here one makes conscious use of the laws of nature. Long-run inbreeding and the resulting weaknesses (e.g., susceptibility to disease, genetic defects, etc.) are reversed, producing a tremendous new vitality and power.
It is important to note that the heterosis effect can only arise if the inbred lines are far apart. (e.g., dressage warm blood, inbred and baroque blood inbred)
 

Logically, the new, scheduled "Classic Innovation" will yield a much larger percentage of high performance sport horses than purebreds, because of the application of this natural law. This "technique" presently is used worldwide for human nutrition to improve plant and animal husbandry.
 

It is important to understand that this breeding program is something completely different to an ordinary mix of 50/50 crossbreeding. Ordinary crossbreeding of the various horse breeds has never led to succes in many trials over the last 100 years when applied in large quantities. Such crossbreeding can not be stable yet.
 

In our "Classic Innovation" program only minimal use is made of F1 hybrid breeding.  Back crossing to F2 and F3 etc. is first desired before propagating larger progeny.
 

All horses with a full pedigree consisting of different breeds are welcome in our "Classis Innovation" breeding and registration program. Our recommendation, however, is the following final blood composition:
  Majority Dressage-Warmblood, Minority Classical Blood and a smaller proportion of Thoroughbred.
  (Thoroughbred means for us the total of: English(= XX), Arabic(= OX), 
  Shagya(= ShA) and Anglo Arab(= AA) added together).
  
  

Nos pensées nous conduisant à "Classic Innovation":
  Il consiste en quelques étapes selon les lois génétiques de la nature.


1ère étape:
  Premier pas d'amelioration:
En utilisant une race de sang noble qui a les caracteristics désirés pour améliorer  la race de base.
 

2ème étape:
  Re-croisement pour fixer les caracteristiques desires:
  Les caractéristiques indésirables qui se produisent inévitablement dans la génération F1 (croisement 50:50) sont réprimées à ce stade, et les bons qualies de la race de base sont réveillés, tout en conservant les bonnes qualités de sang noble que l'on désire.
 

3ème étape:
  Maximiser l'effet d'hétérosis:
Ici, on fait un usage conscient des lois de la nature. La consanguinité à long terme et les faiblesses qui en résultent (P. Ex., La susceptibilité à la maladie, les défauts génétiques, etc.) sont inversées, produisant une enorme vitalité (Retour vers la nature!).
Il est important de noter que l'effet hétérozygote ne peut apparaître que si les lignées consanguines sont éloignées. (par exemple, sang chaud de dressage, sang baroque consanguin).
 

Logiquement, notre nouvelle methode d'elevage bien prévue produira un pourcentage beaucoup plus élevé de chevaux de sport de haute performance que l'élevage de race pure. Cette «technique» génétique est utilisée dans le monde entier pour améliorer la nutrition humaine par des meilleurs productions de plantes et de animaux agricoles.
 

Il est important de comprendre que ce programme d'élevage est quelque chose de complètement différent d'un mélange ordinaire ou d'un croisement 50/50. Le croisement ordinaire des différentes races n'a presque jamais reusit apres de nombreux essais au cours des 100 dernières années, quand ces croisees (F1) sont élevée en grande quantité.
  Un tel croisement ne peut pas encore être stable. C'est pourquoi!
 

Dans notre programme "Classic Innovation", seule une utilisation minimale de l'hybridation F1 est utilisée. Nous voulons d'abord bien fixer les caractéristiques génétiques souhaitées avant de propager une progéniture plus grande.

Tous les chevaux ayant un pedigrée complet de race différentes sont bienvenus dans notre élevage et pourront être enregistrés en "Classic Innovation". Cependant, notre recommandation est la composition sanguine finale suivante:

  Majority Dressage-Selle, Sang Classique Minoritaire et une encore plus faible proportion de Pur Sang total.
  (Le total des differents Pur Sang: Anglais = XX, Arabe = OX, Shagya = ShA et Anglo Arabe = AA).


  
  
 

Unsere Gedanken, die uns zur  "Classic Innovation" geführt haben:
 
Das neueste Zucht-Programm für Dressur- und Fahrsport heißt,
    „Classic Innovation“. 
Es besteht aus einigen Schritten nach genetischen Naturgesetzen.
 


1. Stufe:
  Veredlungskreuzung:
Indem man  eine Rasse  mit Edelblut verbessert, welche die gewünschten Merkmale stark in sich hat, um die Basiszucht zu verbessern und festzulegen.
 

2. Stufe:
  Verdrängungskreuzung:
   Nicht gewünschte Merkmale, die unvermeidbar in der F1- Generation auftreten( 50:50 Kreuzung), werden in diesem Stadium zurückgedrängt und die guten Merkmale der Basis-Rasse werden wieder hervorgerufen, allerdings unter Behalt der Edelblut-Qualitäten die man sich wünscht.
 

3. Stufe:
  Heterosis-Effekt maximalisieren:
   Hier macht man bewusst Gebrauch von den Naturgesetzen. Lang getriebene Inzucht und die dadurch entstandenen Schwächen, (z.B. Krankheiten, Anfälligkeit, genetische Defekte, usw) werden umgekehrt, wobei eine enorme, neue Vitalität und Kraft hervorgerufen wird.
Wesentlich zu beachten ist, daß der Heterosiffekt  nur entstehen kann, wenn die Inzuchtlinien weit auseinander liegen. (z.B. Dressurwarmblut, ingezüchtet und eingezüchtetes Barockblut)
 

Logischerweise wird die neue, planmäßige „Classic Innovation- Zuchtlinie" einen viel größeren Prozentsatz an Hochleistungs-Sportpferden ergeben als reine Rassen-Zucht.  Diese genetische „Technik“ wird weltweit in der Pflanzen- und Tierzucht zur Verbesserung der Ernährung der Bevölkerung eingesetzt.
 

Wichtig ist es zu verstehen, dass dieses Zuchtprogramm etwas vollkommen anderes ist als eine ordinäre Mix- oder 50/50 Kreuzungs-Zucht. Gewöhnliche  Kreuzungen der verschiedenen Pferderassen haben bei vielen Versuchen in den letzten 100 Jahren fast immer zu Misserfolgen geführt, weil in großen Mengen F1 gezüchtet wurde. 
  Eine solche Kreuzungszucht kann noch nicht stabil sein.
 

Im „Classic-Innovation-Zuchtprogramm“ wird nur minimal von der F1 Kreuzungszüchtung Gebrauch gemacht. Durch Verdrängungskeuzung werden zuerst die gewünschten genetischen Merkmale festgelegt, bevor größere Nachzucht propagiert wird.
 
Alle Pferde mit einem vollständigen Stammbaum, der aus verschiedenen Rassen besteht, sind in unserer "Classic-Innovation-Zucht" und Registrierung willkommen. Unsere Empfehlung ist jedoch folgende abschließende Blutzusammensetzung:


 Mehrheit Dressur-Warmblut, Minderheit Klassisches Blut und ein kleiner Anteil Vollblut dabei.
  (Vollblut bedeutet für uns: Englisch = XX, Arabisch= OX, Shagya = ShA und Anglo Araber     =AA, werden zusammengezählt).