Our thoughts leading us to ...


Het idee achter Classic Innovation


Dit nieuwste fokprogramma voor dressuur-sportpaarden heet "Classic Innovation". Het bestaat uit een paar stappen volgens genetische natuurwetten.
 

1e stap:
  Veredelings kruising:
      Door een ras te verbeteren met top veredelingsbloed, dat de gewenste

eigenschappen heeft die we in de basisfokkerij willen verbeteren.  
 

2e stap:
  Verdringings kruising:
       Terug naar het te verbeteren warmbloed ras  maar met behoud van de gewenste kwaliteiten  van het veredelingsras (hierboven).


3e stap:
   Maximaal gebruik maken van het heterosis effect:.

   Hier maakt men bewust gebruik van de wetten van de natuur. Langdurige inteelt en de resulterende zwakheden (bijvoorbeeld ziektegevoeligheid, genetische  defecten, enz.) worden ge-elimineerd, zelfs bij dit gebruik van weinig vreemd en zuiver bloed.

Het  logisch gevolg van deze planmatige fokkerij "Classic Innovation" is dat er waarschijnlijk een veel groter percentage hoogwaardige sportpaarden uit zal voortkomen dan het alsmaar verder blijven fokken binnen het warmbloed ras. 

Het is belangrijk om te begrijpen dat dit fokprogramma iets heel anders is dan een gewone (F1) mix of 50/50 kruising. Gewone kruising met verschillende rassen heeft in de afgelopen 100 jaar weinig succes gehad. Daar willen we niet naar terug!  
 

In het fokprogramma "Classic Innovation" wordt slechts minimaal van de F1 kruisingen gebruik gemaakt en worden eerst de gewenste genetische kenmerken vastgelegd door verdringingskruising, voordat grotere nafok (F2, F3, enz) wordt gepropageerd.
 

 Our thought leading us to Classic Innovation:
 

The newest breeding program for dressage  horses is    called                     

"Classic Innovation". 

It consists of a few steps according to genetic laws of nature.
 

1st stage:
  Introducing top classic blood for improvement of a warmblood breed:
   The new line must have the desired traits in it to improve the warmblood with desired characteristics.
 

2nd stage:
  Back breeding to the warmblood basic race.
Albeit retaining the noble blood qualities one desires.
 

3rd stage:
  Maximize heterosis effect:
Here one makes conscious use of the laws of nature. Long-run inbreeding and the resulting weaknesses (e.g., susceptibility to disease, genetic defects, etc.) are reversed, producing a tremendous new vitality and power.
 
 

Logically, the new, scheduled "Classic Innovation" will yield a much larger percentage of high performance sport horses than purebred warmbloods, because of the application of this natural law. 

It is important to understand that this breeding program is something completely different to an ordinary mix of 50/50 crossbreeding. Ordinary crossbreeding  has never led to succes in many trials over the last 100 years. Such crossbreeding can not be stable yet.
 

In our "Classic Innovation" program only minimal use is made of F1 hybrid breeding.  Back crossing to F2 and F3 etc. is first desired before propagating larger progeny.
 


  

Nos pensées nous conduisant à "Classic Innovation":
  Il consiste en quelques étapes selon les lois génétiques de la nature.


1ère étape:
  Premier pas d'amelioration:
En utilisant du sang  top baroque  qui a les caracteristics désirés pour améliorer  la race moderne de selle. 
 

2ème étape:
  Re-croisement pour fixer les caracteristiques desires pour  la race selle sont réveillés, tout en conservant les bonnes qualités de sang noble que l'on désire.
 

3ème étape:
  Maximiser l'effet d'hétérosis:
Ici, on fait un usage conscient des lois de la nature. La consanguinité à long terme et les faiblesses qui en résultent (P. Ex., La susceptibilité à la maladie, les défauts génétiques, etc.) sont inversées, produisant une enorme vitalité (Retour vers la nature!).
 
 

Logiquement, notre nouvelle methode d'elevage bien prévue produira un pourcentage beaucoup plus élevé de chevaux de sport de haute performance que l'élevage de race selle. 

Il est important de comprendre que ce programme d'élevage est quelque chose de complètement différent d'un mélange ordinaire ou d'un croisement 50/50. Le croisement ordinaire  n'a  jamais reusit apres de nombreux essais au cours des 100 dernières années. 
  Un tel croisement ne peut pas encore être stable. C'est pourquoi!
 

Dans notre programme "Classic Innovation", seule une utilisation minimale de l'hybridation F1 est utilisée. Nous voulons d'abord bien fixer les caractéristiques génétiques souhaitées avant de propager une progéniture plus grande.

 

Unsere Gedanken, die uns zur  "Classic Innovation" geführt haben:
 
Das neueste Zucht-Programm für den Dressur Sport heißt
    „Classic Innovation“. 
Es besteht aus einigen Schritten nach genetischen Naturgesetzen.
 


1. Stufe:
  Veredlungskreuzung:
Indem man  eine Warmblut Rasse  mit Edelblut verbessert, welche die gewünschten Merkmale stark in sich hat, um die moderne Warmblut Zucht zu verbessern.
 

2. Stufe:
  Verdrängungskreuzung:
   Die guten Merkmale der Basis-Rasse werden wieder hervorgerufen, allerdings unter Behalt der Edelblut-Qualitäten die man sich wünscht.
 

3. Stufe:
  Heterosis-Effekt maximalisieren:
   Hier macht man bewusst Gebrauch von den Naturgesetzen. Lang getriebene Inzucht und die dadurch entstandenen Schwächen, (z.B. Krankheiten, Anfälligkeit, genetische Defekte, usw) werden umgekehrt, wobei eine enorme, neue Vitalität und Kraft hervorgerufen wird.
 

Logischerweise wird die neue, planmäßige „Classic Innovation- Zuchtlinie" einen viel größeren Prozentsatz an Hochleistungs-Sportpferden ergeben, als gebräuchliche Warmblut-Zucht.  

Wichtig ist es zu verstehen, dass dieses Zuchtprogramm etwas vollkommen anderes ist als eine ordinäre Mix- oder 50/50 Kreuzungs-Zucht. Gewöhnliche  Kreuzungen  haben bei vielen Versuchen in den letzten 100 Jahren fast immer zu Misserfolgen geführt.
  Eine solche Kreuzungszucht kann noch nicht stabil sein.
 

Im „Classic-Innovation-Zuchtprogramm“ wird nur minimal von der F1 Kreuzungszüchtung Gebrauch gemacht. Durch Verdrängungskeuzung werden zuerst die gewünschten genetischen Merkmale festgelegt, bevor größere Nachzucht propagiert wird.