Our Vision

-back to the roots-

 "Classic Innovation" -back to the roots- 


  Enkele honderd jaren geleden was het vermaak van de rijke adel en koningshuizen o.a. om hogeschool dressuur uit te oefenen. Daartoe hadden ze een “equier”, een dressuur specialist. De adel bespaarde kosten noch moeite om de mooiste paarden te importeren om de dressuur kunstjes trots aan hun bevriende adellijke families te tonen. Uit Spanje, Oostenrijk, Hongarije, maar ook uit Friesland kwamen de  sierlijkste lichte paarden met veel balans en beweging. Dit werd de grondslag voor de barokke (Classic) rassen.Terwijl de gewone paarden op het land werkten of in de transport kwamen deze raspaarden tot grote bloei en werd het bloed vrij gehouden door regelmatige inkruising van ander barok bloed.
  Nadat de adel in Europa door de revolutie werd uitgedund kwamen deze rassen in verval! De boeren gebruikten ze nog wel voor snel transport of voor hard-draverijen, maar de laatste eeuw zijn ook de barokke paarden zwaarder geworden door selectie, om toch enigszins in de landbouw te kunnen gebruiken. Vanaf 1903 werden steeds zwaardere landbouw machines uitgevonden. Daarmee kwam de glorie periode van de koudbloed paarden, die deze  machines nog konden trekken. De barokke rassen kregen het in de vorige eeuw dus nog moeilijker!
  Voor militair doel werden vroeger in de oost Europese landen grote stoeterijen actief. Geleid door echte paardenkenners (Ober-Stallmeister) werden door expedities naar oriëntaalse landen verschillende rassen wendbare en sobere Volbloed hengsten ingevoerd en o.a. werd reeds voor W.O.I in Trakehnen, Tsjechie en Hongarije gefokt voor militair doel. Van die paarden werd snelle manoeuvres en uithoudingsvermogen en moed gevraagd. Honderd duizenden paarden vielen desondanks in de 1e en  2e wereldoorlogen aan beide kanten maar het Duitse leger kon lange tijd terrein winnen, juist door hun beste zadelpaarden!  Maar door de sluiting van de grote staats stoeterijen verdwenen al deze goede paarden helaas.  
  De volgende mijlpaal werd de introductie van de tractor. Toen werd het paard zelfs totaal overbodig. De trekpaardenrassen gingen sterk achteruit en de meest “luxe” warmbloed paarden werden meer hobby dan gebruikspaarden. De volgende stap van ontwikkeling kwam toen NWE stamboeken met Ierland voorop ontdekten dat de snelste manier om rijpaarden te fokken was de kruising met Engels Volbloed. Steeds meer “bloed” werd gebruikt en kregen de warmbloed paarden al gauw op snelheid gebouwde exterieur en gangen. Voor de springsport was dat prima, maar voor de dressuursport wordt een paard gevraagd dat bovendien onder kan treden, zowel verzameld als in gestrekte gangen. Maar ook pirouetten en passage en piaffe moeten ze kunnen en dat is vaak moeilijk door de massa en gebrek aan wendbaarheid van veel warmbloeden.
  In al die jaren is het oorspronkelijke fijne en elegante type barokke paard flink terug gedrongen tot recreatief gebruik. Maar wat in de wortel zit kan later weer tot opbloei komen. Momenteel is door selectie weer meer van die oude barokke kwaliteit terug gefokt. Maar in de warmbloed fokkerij is niet stelselmatig gebruik gemaakt van al die oeroude bijzondere kwaliteiten van zowel de barokke rassen alsook de oorspronkelijke Volbloedrassen. 
  Met een groot aantal paardenkenners kwamen we op het idee, de oorspronkelijke kwaliteiten van de beste barokke en de best mogelijke Volbloed lijnen terug te gebruiken in onze moderne dressuur warmbloed paarden fokkerij. Ervaring heeft geleerd dat we de beste resultaten krijgen door beter beperkt gebruik van dit verse oude bloed dus terug fokken op warmbloed en begrenzingen voor volbloed en barok bloed is onze aanbeveling.


"Classic Innovation" - back to the roots

A few hundred years ago, among other things, high dressage was performed to amuse the royal families, the nobility and the rich. For this purpose they had an "Equier", a dressage specialist. No expense has been spared to import the most beautiful horses and show them proudly at high school demonstrations.
  From Spain, Austria, Hungary and also from Friesland came the most elegant, Baroque riding horses, which had a lot of balance and movement. This became the basis for the Baroque (classical) breeds.
  While the ordinary horses worked on land or in traffic, these dressage horses blossomed and their breed was kept healthy by regular crossbreeding with other baroque blood.
  
  After the nobility in Europe impoverished by the revolution, these races were increasingly forgotten. The farmers used them only for the fast transport and trotting on public holidays. But in the last century the Baroque horses became heavier in order to use them in agriculture. After 1903, increasingly heavy agricultural machines were invented. Thus began the heyday of the cold-blooded horses, who were able to pull the increasingly heavy agricultural machinery. As a result, the baroque races in the last century became  increasingly heavy. (for example the Friesians)
  
  For military purposes, large studs were active in the Eastern European countries. In the 19th century, as a result of expeditions led by the famous directors of these state-owned studs, fast and perseverant Arabian stallions from the Orient and also English thoroughbreds were crossed. This happened mainly in Trakehnen, Czech Republic and Hungary.  For these military tasks horses were required in order to make quick maneuvers with perseverance and courage. Although hundreds of thousands of horses died on both sides in WW1 and WW2, the German army was able to gain ground for a long time, as their horses, with a share of English and Arabic blood, were extremely agile and fearless. Unfortunately, almost all of these good horses have disappeared as a result of the closure of the big state studs.
  
  The next milestone in history was the introduction of the tractor, which made the horse completely redundant. Draft horse breeds became popular.... Warmblood horses were now used more as a luxury hobby, rather than for agricultural use. The next step in development came when in North-West Europe, first of all in Ireland, the breeding of "hunters" was practiced with English Thoroughbred coupled with heavy warmbloods, which was longtime the most direct method of breeding riding horses. The result was successful warmbloods with a slim, muscular body, speed and great jumping ability.
  
  For the dressage sport, however other qualities are desired!  Collected and extended trot in short intervals. But for pirouettes, passages and piaffes, the Baroque breeds are still better suited due to their body shape and maneuverability.
  However in all these years, the original, fine and elegant type of baroque horse has been pushed back and the heavier type is not well suited to improve dressage qualities in warmblood breeding.
  
  But what is in the root can flourish again at any time.
  
  With selective use of baroque individuals we can introduce more of these ancient dressage qualities!
  
  In warmblood breeding, up to now mainly English Thoroughbred, less Arab and almost no baroque races with the old, special qualities have been systematically used.
  
  With some horse connoisseurs, we came up with the idea to re-introduce the original qualities of the best Baroque and the best possible Thoroughbred lines in our modern dressage warmblood breeding. Experience has shown that, with thoughtful use of this fresh, old blood, we get the best results on condition that the limits in our recommendations are respected.
 


 "Classic Innovation"....Retour aux sources

Il y a quelques siècles, le dressage de Haute Ecole  était très en vogue dans les familles royales, la noblesse et chez certains riches bourgeois. A cet effet, ils s’alliaient les services d’un « écuyer » maitrisant l’art du dressage. Aucune dépense n'était épargnée pour importer les plus beaux chevaux d’Espagne, d'Autriche, de Hongrie ou de Frise dans leurs écuries pour ensuite les exhiber fièrement. Ces magnifiques chevaux baroques étaient particulièrement appréciés pour leur présentation élégante, mais aussi pour leur équilibre et leurs mouvements. Ces chevaux sont ainsi devenus la base de l'élevage des races classiques volontiers qualifiés aujourd’hui de baroques. Les chevaux les plus aptes  au  dressage ont bénéficié des sélections  les plus attentionnés, et ont été volontiers croisés avec d'autres courants de sang baroque (comme pour le Napolitain). Ces croisements étaient destinés à perfectionner les qualités de dressage et de mise au harnais (attelage). Tandis que les chevaux les plus ordinaires avaient une vocation de traction soit pour les travaux des champs, notamment en aidant aux labours, ou pour les travaux des villes pour déplacer les voitures hippomobiles. 
Après l’appauvrissement de la  noblesse en Europe par la révolution, ces races baroques sont progressivement tombées en désuétude puis dans l’oubli. Seuls, les riches propriétaires terriens les utilisèrent volontiers pour le transport rapide, mais une grande partie de ces chevaux baroques, surtout les plus forts, ont été sélectionnés pour une utilisation agricole. Au début du XXème Siècle, les machines agricoles sont devenues de plus en plus lourdes, faisant le jeu des chevaux dits de « trait ». C’est ainsi que commença l'apogée des chevaux à sang froid. 
Un autre emploi des chevaux, avant l’époque de la mécanisation, a été l’emploi militaire. À ces fins militaires, de grands haras nationaux ont été actifs, notamment dans les pays d'Europe de l'Est. Il fallait à l’armée des chevaux rapides et endurants ; des étalons Pur-Sang venus d'Orient (notamment de Perse pour le Comte Orloff avec Smetanka) sont alors importés. Parmi les Haras les plus célèbres, on retiendra celui de Trakehnen, dont le travail a abouti à la création du Trakehner, la plus ancienne race allemande de cheval de selle.  Pour ces tâches militaires, les chevaux devaient être capables de manœuvrer rapidement, être endurants et courageux. C’est ainsi que des centaines de milliers de chevaux ont été tues pendant les  première et deuxième guerres mondiales ; l'armée allemande a pu souvent gagner du terrain parce que leurs chevaux avaient plus de sang, étaient extrêmement agiles et endurants. Malheureusement, presque tous ces bons chevaux ont disparu à la suite de la fermeture des grands Haras Nationaux.
L’étape suivante fut l’étape de la mécanisation tant dans l’armée que dans l’agriculture. L'introduction du tracteur ou des blindés rendit le cheval complètement redondant et inutile. Le temps de gloire des chevaux et surtout des chevaux de trait s’est ainsi achevé. Toutefois le développement des loisirs, des jeux de paris et des sports équestres redonnèrent de l’intérêt pour les chevaux à sang chaud ou Warmblood. Depuis les années 50, l’usage du Pur-Sang Anglais a été la méthode la plus directe pour élever des chevaux près du sang et donc plus sportifs. Les Studbooks de l'Europe du Nord-Ouest, tout d'abord Irlande avec leurs Hunters, ont commencé l'élevage des races de selle par croisement avec Pur Sang Anglais. Le résultat fut des Warmbloods avec un corps mince et musclé, de la vitesse et une grande capacité de saut d'obstacle. 
Pour le dressage, cependant, il est souhaitable de disposer d’un cheval capable de bien se rassembler et s’allonger, et cela en quelques secondes. Pour la pirouette, le passage et le piaffer, les chevaux des races baroques sont particulièrement bien adaptés en raison de leur conformation, de leur aptitude au « rassembler » et aux airs d’école. Et ce qui est dans la racine peut à nouveau fleurir, à tout moment ; actuellement, dans le monde du dressage, les races baroques sont plus ou moins bannies. Leur élevage est mené essentiellement en race pure pour des objectifs plutôt esthétique (modèle et allures) et peu en croisement avec des chevaux de sang, alors qu’il présente un fort potentiel amélioratif pour cette discipline équestre. Dans l'élevage du cheval moderne de dressage, il nous semble qu’on a oublié cette richesse potentielle ; ainsi nous proposons aux éleveurs qu’ils expérimentent l’apport qualitatif, dans un pourcentage plutôt restrictif, que peuvent avoir ces chevaux baroques, surtout en les associent à la génétique de certains Pur-Sangs.
Avec quelques grands connaisseurs, nous avons eu l'idée d'introduire dans l'élevage du cheval de dressage, précisément ces qualités originales des meilleures lignées de chevaux baroques et les meilleures lignées de pur-sang. L'expérience menée actuellement nous  montre que, grâce à l'utilisation réfléchie et bien dosée de ces courants de sang « frais » et « anciens », nous obtenons de résultats bien meilleurs, mais il ne s’agit pas là de faire des chevaux 50/50 mais des chevaux associant des courants de sang divers (Cheval de dressage Warmblood + cheval classique ou baroque + pur-sang)


  

 „Classic Innovation" - zurück zu den Wurzeln

  Vor ein paar hundert Jahren wurde zur Belustigung der königlichen Familien, des Adels und der Reichen unter anderem die  "Hohe Dressur" vorgeführt. Zu diesem Zweck hatte man einen "Equier", eine Art Dressurspezialisten. Keine Kosten und Mühen wurden gescheut, um die schönsten Pferde zu importieren und sie mit Stolz bei Vorführungen in der Hohen Schule zu zeigen.
  Aus Spanien, Österreich, Ungarn und auch aus Friesland kamen die elegantesten, barocken Reitpferde, welche über viel Balance und Bewegung verfügten. Dieses wurde die Grundlage für die Barocke(klassische) Rassen-Zucht.
  Während die gewöhnlichen Pferde auf dem Lande oder im Verkehr arbeiteten, erblühten diese Dressurpferde und ihre Rasse wurde mittels Einkreuzungen von anderem barockem Blut gesund erhalten.
  Nachdem der Adel in Europa durch die politischen Umwälzungen verarmte, gerieten diese Rassen immer mehr in Vergessenheit. Die Bauern nutzten sie nur noch für den schnellen Transport und Trabrennen an Feiertagen. Doch im letzten Jahrhundert wurden die Barockpferde durch Selektion deutlich schwerer, um sie in der Landwirtschaft weiter nutzen zu können. Nach 1903 kamen zunehmend schwere Landmaschinen zum Einsatz. Damit begann die Glanzzeit der kaltblütigen Pferde, welche die immer schwerer werdenden landwirtschaftlichen Maschinen ziehen konnten. Dadurch wurden die barocken Rassen im letzten Jahrhundert im Typ immer schwerer (z.B. die Friesen).
  Für militärische Zwecke wurden große Gestüte in den osteuropäischen Ländern aktiv. Im 19.Jahrhundert, angeführt von Menschen mit wahrem Pferdeverstand ("Ober-Land-Stallmeister"), wurden schnelle und ausdauernde Arabische Hengste aus dem Orient und auch Englische Vollblüter eingekreuzt.  Sie wurden bereits im 1. Weltkrieg in Trakehnen, Tschechien und Ungarn für militärische Zwecke eingekreuzt. Für diese militärischen Aufgaben waren Pferde für schnelle Manöver mit Ausdauer und Mut erforderlich. Obwohl hunderttausende von Pferden im 1. und 2. Weltkrieg auf beiden Seiten zu Tode kamen, konnte die deutsche Armee lange an Boden gewinnen, da ihre Pferde mit einem Anteil Englischem sowie Arabischen Blutes, enorm agil und furchtlos waren. Leider sind die meisten dieser außergewöhnlichen Pferde durch die Schließung der großen, staatlichen Gestüte verschwunden.
  Der nächste Meilenstein war die Einführung des Traktors, der das Pferd völlig überflüssig machte. Die Zucht der Zugpferderassen ging stark zurück. Warmblutpferde wurden nun mehr, als Luxus für Hobby statt in der Landwirtschaft eingesetzt. Der nächste Entwicklungsschritt erfolgte, als in Nord-West Europa, zuerst in Irland, die Zucht von Warmblut mit Englischem Vollblut gewagt wurde, welches die direkteste Methode war, Reitpferde zu züchten. Es entstanden erfolgreiche Warmblüter mit schlankem, muskulösem Körper, Schnelligkeit und großem Springvermögen. Für den Dressursport hingegen wird ein Pferd gewünscht, das gut untertreten, sich stärker versammeln und die Tritte besonders leicht verlängern kann. Für Pirouetten, Passagen und Piaffen sind die barocken Rassen aufgrund ihrer Körperform und Wendigkeit noch immer außergewöhnlich gut geeignet. 
  Über all die Jahre ist der ursprüngliche, feine und elegante Typ des Barockpferdes zurückgedrängt worden.
         Doch was in der Wurzel ist, kann jederzeit wieder aufblühen. 
  Gegenwärtig wird mehr von dieser alten barocken Qualität durch Selektion zurückgezüchtet.
  In der Warmblutzucht wurden bisher vermehrt Englisches Vollblut, weniger die Arabischen und Barock- Rassen mit den alten, besonderen Eigenschaften und Qualitäten systematisch zur Anwendung gebracht. 
  Mit einigen Pferdekennern kamen wir auf die Idee, ursprüngliche Qualitäten der besten Barock- und der möglichst besten Vollblut-Linien in unsere moderne Dressur-Warmblut-Zucht einzuführen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass wir bei durchdachter Verwendung dieses frischen, alten Blutes die besten Ergebnisse erzielen, weshalb wir in unseren Empfehlungen Grenzen setzen.